5 Articles
More than 30 employees ×

Là Đối tác vàng của Odoo, Port Cities thật vinh dự khi có thể chia sẻ và giúp các công ty đến gần hơn với Odoo để cùng nhau phát triển.

Tag
Company size
Less than 30 employees More than 30 employees
ERP implementations
General Odoo